DANIEL STANISLAW JANKOWSKI

Get access to take more!       

AUTOMATICS
1.

Program napisany w STEP7 w języku LAD. Prosty alarm wyposażony w 4 czujniki. Zadziałanie chociaż jednego czujnika powoduje załączenie się lampki alarm, a po pięciu sekundach syreny, która może działać maksymalnie jedną minutę. Alarm zadziała tylko wtedy gdy został aktywowany i jest w stanie czuwania. Dezaktywacja i aktywacja alarmu może odbyć się tylko gdy selektory są ustawione w odpowiedniej pozycji.

Program wrote in STEP7 in LAD. A simple alarm with 4 sensors. If even one of sensor will be activate the light alarm is on, and after five seconds siren will be swich on also, but maximum up to one minute. Alarm will work only if it was activated before and is on standby position. Deactivation and activation of the alarm is possible only when the selectors are set in good position.

 


2.

Program napisany w STEP7 w jezyku LAD. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu cieczy w zbiorniku. Ze sterowaniem automatycznym i ręcznym. Bez regulatora.
AUTO:
nie moge wylaczyć gdy poziom jest lmax=1,
mogę przełączyć na manualne sterowanie w każdym przypadku,
jak poziom jest lmax=1 to pompa się załącza do czasu aż osiągnie lmax=0 i lmin=0
MAN:
pompazawsze działa gdy lmin=1,
gdy poziom jest poniżej lmin mogę załączyć pompę tylko na 10s (żeby np sprawdzić czy pracuje).

Program wrote in STEP7 in LAD. Keeping good level of liquid in the tank. With automatic and manual operation. Without controller.
AUTO:
I can not turn off when the level is lmax = 1,
I can switch to manual in each case,
if the level is lmax = 1 pump start, until it reaches lmax lmin = 0 and = 0,
MAN:
the pump is always running if lmin = 1
if level is below lmin it's possible to switch on pump only for 10s (for example to check if it still working)

 

 

 


3.


Prosty program napisany w STL w STEP7. Rozruch silnika gwiazda-trójkąt z czujnikiem prędkości.
Warunki programu:
1. Monostabilny NO przycisk 'start' uruchamia stycznik liniowy i stycznik laczacy uzwojenia silnika w gwiazde - rozpoczyna rozruch.
2. Monostabilny NO przycisk 'stop' zatrzymuje prace silnika w każdej chwili i resetuje ew. błąd.
3. Bistabilny NC przycisk bezpieczeństwa 'grzyb_bezp' zatrzymuje prace silnika i resetuje ew. błąd.
4. Czas rozruchu nie może być dłuższy niż 5s.
5. Przełączenie gwiazda - trójkąt nastepije automatycznie gdy 'czujnik' prędkości zmieni stan na '1'.
6. Jesli przy próbie rozruchu silnik nie osiągnie odpowiedniej prędkości ('czujnik'=0), silnik sie wyłączy i lampka 'blad'=1

 

 


4. Prosty program napisany w STL w STEP7. Rozruch silnika przy pomocy rezystorów.
Warunki programu:
1. Monostabilny NO przycisk 'start' uruchamia stycznik liniowy - rozpoczyna rozruch.
2. Monostabilny NC przycisk 'stop' zatrzymuje prace silnika w każdej chwili.
3. Przepalony bezpiecznik, daje informacje 'fuse'=0 i wyłącza silnik.
4. Czas rozruchu zadawany jest za pomoca zmiennej MW98
5. Po zadanym czasie załącza sie stycznik zwierający rezystory.
6. Podczas rozruchu lampka 'light' miga z f=1Hz, a podczas pracy normalnej świeci na stałe.

 

 


5. Prosty program napisany w STEP7 w jezyku LAD.Pomieszczenie w którym pracuje generator spalinowy, zainstalowane sa trzy wentylatory. Gdy generator pracuje załaczają sie dwa różne wentylatory (osobny układ sterowania). Zrealizowac program sterujący sygnalizatorem nad drzwiami.
Jeśli generator pracuje i tylko jeden wentylator działa lampka miga z częstotliwością 1Hz.
Jeśli generator pracuje i dwa wentylatory działają lampka świeci.
Jeśli generator pracuje i żaden wentylator nie działa lampka miga z częstotliwością 5Hz.
Jeśli generator nie pracuje, lampka jest wyłączona.

Simple program wrote in STEP7 in LAD.The room with generator have three fans. When the generator is working, two different fans are working also (a separate control system). Write software for controls light indicator above the door.
If generator is working and only one fan is running the light flashes at a frequency of 1Hz.
If generator is working and two fans are runing the light is on.
If generator is working without funs the light is flashing at a frequency of 5Hz.
If generator is off the light is off too.

 

 


6. Program napisany w LAD w STEP7. Potęgowanie liczb całkowitych.
Podstawa i wykładnik mogą być ujemne lub równe zero.
Sygnalizacja błędu w przypadku symbolu nieoznaczonego.
Pobieranie podstawy i wykładnika z MW70 i MW72
Zapis wyniku z zakresu integer do MW74, a w przypadku potęgi ujemnej, gdy wynik będzie z zakresu real do MD80

Program written in the LAD in STEP7. Exponentiation of integers.
Base and exponent can be negative or zero.
Signalling negative number in base or in exponent.
Base and the exponent are in MW70 and MW72
Save result: integer to MW74 and real (in the case of a negative power) in MD80

 


7.

Program written in STL in STEP7. Controling of lights on pedestrian crossing. Use just one timer. When pedestrian will press the button 'right' or 'left' follows:
-red light for pedestrians and yellow for cars for 5s (stopping cars)
-green light for pedestrians, red cars by the 15s (the time for pedestrians)
-red light for pedestrians and cars by 4s (pedestrians leave the road)
-red light for pedestrians, yellow and red for cars 3s (preparation for the car)
-red light for pedestrians and green for the car for a minimum of 20s.
Program shouldn't allow to block road by permanent or by continuous pushing.

Program napisany w STL w STEP7. Sterowanie światłami na przejściu dla pieszych . Z wykorzystaniem tylko jednego timera.
Po naciśnięciu przez pieszego przycisku „right” lub ‘left’ następuje:
-światło czerwone dla pieszych i żółte dla samochodów przez 5s (zatrzymanie pojazdów)
-światło zielone dla pieszych i czerwone dla samochodów przez 15s (czas dla pieszych)
-światło czerwone dla pieszych i samochodów przez 4s (piesi opuszczają jezdnie)
-światło czerwone dla pieszych oraz pomarańczowe i czerwone dla samochodów przez 3s (przygotowanie dla samochodów)
-światło czerwone dla pieszych i zielone dla samochodów przez minimum 20s (samochody jadą).
Program powinien uniemożliwić pieszym zablokowanie ruchu przez wciśniecie przycisku na stałe lub ciągłe wciskanie.

 

 


8.

Program napisany w STL w STEP7. Odczyt sygnału analogowego z modułu AI. Zaprogramowanie histerezy, według schematu.
Program wrote in STL in STEP7. Reading the analog signal from the AI module. Programming hysteresis, according to the scheme.
Signal Range 0-10V.
Histeresis +/-0.5V.
Digital output:
signal_ok (value between 0,5V and 9,5V),
max_ov (set in 9.5V, reset in 9V)
min_ov (set in 0.5V, reset in 1V)

 

 


Powyższe programy nie są jedynymi możliwymi rozwiązaniami i nie zawsze są optymalne.
These programs are not the only possible solutions and maybe not always optimal.

about me | contact | | ©2010 Daniel Jankowski